ganjombo, ganjomba

ganjombo, ganjomba, ganjombos, ganjombes

Se diu a Beseit, estic preguntán qué vol di, a quí se li diu.

Sone com grand jambe fransés, cames llargues o algo aixina.

M´agraden de Catalunya

- M´agraden de Catalunya los castellers y les obres de Joanot Martorell y Ausiàs March.


- Pos tot lo que dius es valensiá.

- M´agrade de Catalunya los castellers y les obres de Joanot Martorell y Ausiàs March.   - Pos tot lo que dius es valensiá

Balears, Jordi Pollastre, fascista catalanista

Podeu vore que los catanazis són mol demócrates, tan con Adolf.

Copy paste de carallibre :

Lo de pollastre, te ve un poc massa gran, jo crec que em gallina ja et podrias dona per satisfet, s'a te que essé tot lo que tu dius que noltros som, per fe s'asa com tu fas, y per descomptat que dins una Cataluña lliure de subnormals, tu no ey estarías. Es barco de rejilla, ya fa molt de temps que el tenim fet y et gordam un reconet a sa part mes baixa q'ues on se efegueran es primes bambols catalanistas, ets insults que mos fas demostran sa clase de subnormalidad que pateixes, y teng per segú que tu no tens sa sort de essé mallorquí. Sa nostra nobblesa no se correspon em individuos com tu.

Balears, Jordi Pollastre, fascista catalanista


Quí és feixista aquí ?

Terme del regne de València


Aquests són los térmens del regne de València: del canar de Uyldecona, que és riba la mar, axí com va lo riu ensús, e passa per la Cénia, e ix a Benifaça, e roman Benifaça e l terme del regne de València. E Morella ab sos térmens, axí com parteix ab Monroyg; e ix al riu de les Truytes, que és prop la Gleziola; e axí com va a Arçedo e a Ledo, los quals són dintre el dit regne. 

Si vols minjá be y barat

Si vols minjá be y barat, mínja caragols que sempre está ple lo plat.

NO es lo mateix

Artes anals NO es lo mateix que artessanals.

Mich metro de encaje negre que un negre te encajo mich metro.


Viure al carré del mich que al mich del carré. Viure a la carrera del mich o al mich de la carrera.


Viure al carré Joaquín Costa a costa de Juaquín. 


No es lo mateix lo conill de pallés que lo conill de llepás.


No es lo mateix just que correcte. Si te fótego lo dit al cul entre just, pero no es lo correcte.

Es lo mateix está adormit que está dormín, pero no es lo mateix está futut que está fotén.

NO es lo mateix

Artes anals NO es lo mateix que artessanals.

Mich metro de encaje negre que un negre te encajo mich metro.


Viure al carré del mich que al mich del carré. Viure a la carrera del mich o al mich de la carrera.


Viure al carré Joaquín Costa a costa de Juaquín. 


No es lo mateix lo conill de pallés que lo conill de llepás.


No es lo mateix just que correcte. Si te fótego lo dit al cul entre just, pero no es lo correcte.

literatura medieval catalana

Perdone, literatura medieval catalana ? Sí, al final del pasillo, en la valenciana .